Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

 1. 1.  „Predávajúcim“ spoločnosť …………….., so sídlom …………………., IČO: ………., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom ………………. oddiel Sa, vložka č. …………… emailový kontakt: .. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti;
 2. 2. „Kupujúcim“ osoba, ktorá má záujem uzavrieť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok .………
 3. 3. „Spotrebiteľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti
 4. 4. „Registrovaným užívateľom“ osoba, ktorá sa zaregistruje v Internetovom obchode za účelom využívania služieb spojených s on-line registráciou;
 5. 5. „Zmluvnými stranami“ Predávajúci a Kupujúci;
 6. 6. „Zmluvou“ kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetových stránok……………….
 7. 7. „Internetových obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou………………………. Internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov, pre osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a pre osoby, ktoré nie sú Spotrebiteľmi.

II. Úvodné ustanovenia

 1. 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je tovar ponúkaný Predávajúcim, s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku v Internetovom obchode, a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej Zmluvy.
 2. 2. Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto obchodné podmienky. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy v súlade s ust. článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Kupujúceho priaznivejšia.
 3. 3. Predávajúci týmto informuje a Kupujúci uzavretím Zmluvy berie na vedomie a súhlasí s tým, že Predávajúci neuzatvára Zmluvy s podnikateľmi. Uzavretím Zmluvy tak Kupujúci potvrdzuje, že túto Zmluvu neuzatvára ako podnikateľ a nemá preto voči Predávajúcemu nárok na vystavenie faktúry, a to ani v prípade, ak vo svojej objednávke uvedie identifikačné číslo alebo iný údaj vzťahujúci sa k podnikateľskej činnosti Kupujúceho.

III. Tovar

 1. 1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o tovare určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia jeho hlavných vlastností, ceny, možností platby, možností dopravy a ďalších informácií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu tovaru.
 2. 2. Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Kúpna cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je u príslušného tovaru uvedená v Internetovom obchode.
 3. 3. Ak sú u tovaru na Internetových stránkach uvedené dve sumy, z ktorých jedna suma je prečiarknutá, má prečiarknutá suma iba informatívny charakter a kúpnou cenou je suma nižšia, ktorá nie je prečiarknutá.
 4. 4. Všetky informácie týkajúce sa tovaru uvedené v Internetovom obchode, napr. opis tovaru, jeho špecifikácia, fotografie atď., sú informáciami dostupnými Predávajúcemu v čase ich uverejnenia, pričom tovar sa môže v skutočnosti určitým spôsobom od týchto informácií líšiť, napríklad v závislosti od zariadenia, za pomoci ktorého Kupujúci pristupuje do Internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať úpravy menšieho rozsahu pri popise tovaru za účelom uvedenia popisu do súladu so skutočnosťou.
 5. 5. Ponuky tovaru umiestnené v Internetovom obchode sú časovo a množstevne obmedzené, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri tovare v Internetovom obchode alebo v rámci upútavky týkajúcej sa marketingových akcií Predávajúceho.
 6. 6. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich.

IV. Informácie pred uzavretím Zmluvy a postup uzavretia Zmluvy

 1. 1. Pred uzavretím Zmluvy oznamuje Predávajúci Spotrebiteľovi nasledovné informácie:
 2. 1.1. možné spôsoby platby sú uvedené v čl. VI. týchto obchodných podmienok a spôsob dodania tovaru je uvedený v čl. V. týchto obchodných podmienok,
 3. 1.2. pre dodanie tovaru platia iba tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v čl. III týchto obchodných podmienok,
 4. 1.3. výška nákladov na dodanie tovaru je uvedená v čl. V. týchto obchodných podmienok,
 5. 1.4. údaje o záruke a právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, sú uvedené v čl. VIII. týchto obchodných podmienok,
 6. 1.5. Zmluva nie je uzatváraná na dobu neurčitú a jej predmetom nie je opakované plnenie,
 7. 1.6. Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť pred uzavretím Zmluvy žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu; Tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho zvoliť pre zaplatenie kúpnej ceny a nákladov na dopravu platbu kartou on-line podľa článku. VI. týchto obchodných podmienok,
 8. 1.7. náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom ktorých je uzavretá Zmluva, nesie v plnej výške Kupujúci, pričom výška týchto nákladov je závislá na podmienkach poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého Kupujúci pri uzavretí Zmluvy využíva. Zo strany Predávajúceho nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky za využitie prostriedkov komunikácie na diaľku,
 9. 1.8. bližšie informácie o využití práva na odstúpenie od Zmluvy a o formulári na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,
 10. 1.9. v prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie tovaru, tak ako je uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,
 11. 1.10. Spotrebiteľ sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy…………………, a ďalej môže podať sťažnosť proti postupu Predávajúceho k orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre …………………….., a vo veciach ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava,
 12. 1.11. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi ani k Registrovanému užívateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.

V. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 1. 1. Tovar je doručovaný na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako doručovaciu adresu pri vypĺňaní objednávky.
 2. 2. Vyzdvihnutie tovaru osobne v sídle Predávajúceho alebo v niektorej z jeho prevádzkarní (kamenných predajní) nie je možné.
 3. 3. Tovar je zasielaný prostredníctvom dopravcu uvedeného v objednávke. Predávajúci neumožňuje zaslanie tovaru prostredníctvom iného dopravcu.
 4. 4. Náklady na dodanie tovaru tvorí len cena dopravy a prípadná cena za dobierku. Náklady na dodanie tovaru platí Kupujúci.
 5. 5. Ak nie je dodacia doba uvedená pri konkrétnom tovare, platí, že Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia Zmluvy. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar s rôznou dodacou dobou v rámci jednej objednávky, je dodacou dobou je tá najdlhšia z nich.
 6. 6. Kupujúci je oboznámený s tým, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu dodacej doby z dôvodu meškania vzniknutého z nepredvídateľných dôvodov, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť.
 7. 7. O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplňovaní objednávky.
 8. 8. Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré vzniknú na základe dodatočných požiadaviek Kupujúceho potom, čo Predávajúci odovzdal tovar k preprave, napríklad z dôvodu následnej zmeny miesta dodania Kupujúcim, je povinný platiť Kupujúci. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar pri doručení a požaduje opätovné doručenie, znáša náklady opakovaného doručenia.
 9. 9. V prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 10. 10. Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade známok jej zjavného poškodenia (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie odmietnuť.

VI. Platobné podmienky

 1. 1. Kupujúci môže cenu tovaru a náklady na jeho dodanie zaplatiť niektorým zo spôsobov, ktoré má na výber v rámci ponuky Internetového obchodu pred uskutočnením svojej objednávky, a to:
 2. 1.1. On-line za pomoci platby kartou;
 3. 1.2. V hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru alebo za pomoci platby kartou, ak takúto možnosť platby ponúka dopravca.
 4. 2. Platbu kúpnej ceny nie je možné uskutočniť bežným bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.
 5. 3. Uzavretím Zmluvy Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra, prípadne doklad nahradzujúci faktúru za objednaný a zakúpený Tovar, mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá výhradne v elektronickej podobe (elektronická faktúra), a to zaslaním na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri objednávke.

VII. Odstúpenie od Zmluvy

 1. 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek od okamihu uzavretia Zmluvy najneskôr do uplynutia lehoty štrnástich dní odo dňa, keď prevezme tovar od dopravcu, prípadne ak je predmetom Zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, do štrnástich dní odo dňa, kedy od dopravcu prevezme poslednú dodávku tovaru.
 2. 2. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 3. 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o dodávke tovaru v prípadoch stanovených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., predovšetkým teda v prípade predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 4. 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy ešte predtým, než mu bude odoslaný objednaný tovar. V takom prípade sa Spotrebiteľ vyhne plateniu nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ktoré inak Spotrebiteľ nesie.
 5. 5. Odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ uskutočniť nasledovnými spôsobmi:
 6. 5.1 Využitím funkcie označenej ako „Vrátenie“, ktorá je dostupná priamo v Internetovom obchode. Spotrebiteľ musí pri využití tejto funkcie identifikovať seba a svoju objednávku a vyplniť príslušný formulár. Spotrebiteľ si pri tomto spôsobe odstúpenia od Zmluvy nemôže zvoliť inú možnosť vrátenia tovaru, než ktorú ponúka funkcia „Vrátenie“, teda za pomoci kuriéra, ktorého na náklady Spotrebiteľa zaistí Predávajúci, pričom tieto náklady (pohľadávka Predávajúceho) budú započítané na kúpnu cenu tovaru a náklady na jeho dodanie, ktoré majú byť vrátené Spotrebiteľovi (pohľadávka Spotrebiteľa). Odstúpenie od zmluvy uskutočnené týmto spôsobom sa považuje za oznámené odoslaním formulára v rámci funkcie „Vrátenie“. Využitím funkcie „Vrátenie“ Spotrebiteľ prejavuje súhlas s vyššie uvedeným postupom započítania nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Tým nie je dotknutá možnosť Spotrebiteľa postupovať podľa nasledujúceho odseku bez využitia funkcie „Vrátenie“, ktorú Predávajúci ponúka ako dobrovoľnú alternatívu.
 7. 5.2 Zaslaním alebo osobným odovzdaním písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy na adrese …………………………………, zaslaním tohto oznámenia na emailovú adresu …………….alebo osobným odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho. Obsahom odstúpenia musí byť aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum uzavretia Zmluvy, číslo objednávky, rozsah, v ktorom Spotrebiteľ od Zmluvy odstupuje, a uvedenie čísla bankového účtu vedeného pre vrátenie platby. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť aj formulár označený ako „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.

VIII. Zodpovednosť za vady a záruka

 1. 1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov, tj. počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov akosť a vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Spotrebiteľ očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúceho, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. 2. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.
 3. 3. Spotrebiteľovi sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.
 4. 4. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v ods. 1 tohto článku obchodných podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 6. 6. Ak Spotrebiteľ neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, ani neodstúpi od Zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu.
 7. 7. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 8. 8. Nároky zo zodpovednosti za vady môže Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho nasledovnými spôsobmi:
 9. 8.1 Využitím funkcie označenej ako „Reklamácia“, ktorá je dostupná priamo v Internetovom obchode. Spotrebiteľ musí pri využití tejto funkcie identifikovať seba a svoju objednávku, popísať reklamovanú vadu a vyplniť príslušný formulár. Spotrebiteľ si pri tomto spôsobe reklamácie nemôže zvoliť inú možnosť odovzdania reklamovaného tovaru Predávajúcemu, než ktorú ponúka funkcia „Reklamácia“, teda za pomoci kuriéra. Reklamácia uskutočnená týmto spôsobom sa považuje za oznámenú odoslaním formulára v rámci funkcie „Reklamácia“. Tým nie je dotknutá možnosť Spotrebiteľa postupovať podľa nasledovného odseku bez využitia funkcie „Reklamácia“, ktorú Predávajúci ponúka ako dobrovoľnú alternatívu.
 10. 8.2 Zaslaním reklamácie alebo osobným odovzdaním reklamácie a vadného tovaru Predávajúcemu na adrese ……………………………, osobným odovzdaním reklamácie a vadného tovaru na adrese ktorejkoľvek predajne Predávajúceho, alebo zaslaním reklamácie na emailovú adresu……………………. Spolu s popisom vady Spotrebiteľ Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť. To neplatí, ak Spotrebiteľ žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, a spory s touto Zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

 

XI. Záverečné ustanovenia

 1. 1. Kupujúci berie na vedomie, že pri používaní Internetového obchodu a uzavretí Zmluvy dochádza k spracúvaniu osobných údajov, pričom spracovanie a ochrana týchto údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú dostupné v osobitných zásadách ochrany osobných údajov. Uzavretím Zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito zásadami oboznámil. Predávajúci zároveň upozorňuje, že pri uzavretí Zmluvy dochádza k spracovaniu identifikačných a kontaktných údajov, ktoré Kupujúci zadal vo svojej objednávke, a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov by uzavretie a plnenie Zmluvy nebolo možné. Osobné údaje pre účely Zmluvy budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky Internetového obchodu a správca CRM systému Predávajúceho, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Predávajúceho alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri doručení objednaného tovaru. Pri spracovaní osobných údajov Kupujúceho pre účely Zmluvy nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Kupujúci má predovšetkým právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Možnosť nákupu tovar v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Kupujúcich mladších ako 16 rokov.
 2. 2. Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na stránkach Internetového obchodu a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) alebo uložením súboru obsahujúce tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie Zmluvy.
 3. 3. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach Internetového obchodu. Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou e-mailu obsahujúceho vyhotovenie Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 4. 4. V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.
 5. 5. Prílohou týchto obchodných podmienok je Formulár pre odstúpenie od Zmluvy.
 6. 6. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20. 8. 2018.

oblecenie-shop.eu

oblecenie-shop.eu

Adresa

Nitra

Slovenská republika

___________________________________

 

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte tento formulár a pošlite ho na vyššie uvedenú adresu iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy bez využitia

on-line nástroja „Vrátenie“ na stránkach www.gate.shop kedy odoslanie tohto formulára nie je potrebné)

Ja, nižšie podpísaný/á:  ………………………………………………………………………………………………………………………,

bytom:                                 ………………………………………………………………………………………………………………………,

kontakt:                               ………………………………………………………………………………………………………………………,

oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetových stránok oblecenie-shop.eu

č. objednávky                   ………………………………………………………………………………………………………………………,
objednávka zo dňa          ………………………………………………………………………………………………………………………,

a to v rozsahu nasledovného tovaru:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Žiadam o vrátenie finančných prostriedkov zaplatených za uvedený tovar, vrátane prípadných nákladov na dodanie tovaru

prevodom na účet č.*    ………………………………………………………………………………………………………………………

Poznámka                          ………………………………………………………………………………………………………………………

V ……………………………………………….. dňa …………………………..

Podpis kupujúceho:

…………………………………………………….

* V prípade, že spoločne s formulárom na odstúpenie od zmluvy zasielate aj vrátený tovar, je možné zaslať všetko na adresu oblecenie-shop.eu. Ak žiadate o vrátenie finančných prostriedkov formou poštovej poukážky zaslanej na Vašu adresu, uveďte túto skutočnosť do poznámky.